ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TILIA PRACOWNIA BIŻUTERII Magdalena Meissner

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.tiliaa.com, prowadzony jest przez Magdalenę Meissner, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TILIA PRACOWNIA BIŻUTERII Magdalena Meissner (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lipcowa 30B,45-940 Opole), REGON: 160391433, NIP: 7541932055; adres poczty elektronicznej: tilia@tiliaa.com; numer telefonu: 508 348 514.

1.2.   Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców (z wyjątkiem pkt 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do osób, niebędących konsumentami).

1.3.   Definicje:

1.3.1.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.3.2.      KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.3.3.      KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.);

1.3.4.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt używany, każdy taki Produkt znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3.5.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

1.3.6.      SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.tiliaa.com;

1.3.7.      SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Magdalena Meissner, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TILIA PRACOWNIA BIŻUTERII Magdalena Meissner (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lipcowa 30B, 45-940 Opole), REGON: 160391433, NIP: 7541932055; adres poczty elektronicznej: tilia@tiliaa.com; numer telefonu: 508 348 514;

1.3.8.      UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.9.      USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.10.  USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

1.3.11.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.);

1.3.12.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.   Korzystanie z Usługi Elektronicznej - Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów, niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2.   Usługa Elektroniczna - Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "Cookies”.

2.4.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.5.1.1.  pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

2.5.1.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tilia@tiliaa.com.

2.5.2.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5.3.      Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Usługobiorca w tym celu podał adres e-mail.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.

3.2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.   Klient jest uprawniony do korekty Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.

3.4.1.      Dokonanie korekty następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy stronami w drodze telefonicznej lub e-mailowej.

3.4.2.      Zamówienie zostaje skorygowane z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy e-maila, potwierdzającego dokonanie korekty.

3.4.3.      Korekta Zamówienia nie jest możliwa po wystawieniu paragonu/ faktury VAT lub przekazaniu Produktu do wysyłki.

3.5.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.   Płatność za Produkt odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu, lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”).

4.2.   Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.

4.3.   W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”.

4.4.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.   Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) list polecony priorytetowy, (2) list polecony priorytetowy za pobraniem (3)przesyłka kurierska, (4) przesyłka kurierska pobraniowa..

5.3.   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu Internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy.

5.4.   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

5.4.2.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

6.2.   Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez:

6.3.1.     pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tilia@tiliaa.com.

6.4.   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.   Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej od Klienta reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Klient w tym celu podał adres e-mail.

6.6.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady i/lub rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy _indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php.

7.2.   Klient, będący konsumentem, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

2)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

3)      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.   Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

8.1.1.     pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

8.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tilia@tiliaa.com

8.2.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod adresem: Kliknij tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:

8.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.     dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

8.4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8.5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.

8.7.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.      jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

8.8.2.     konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.         Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepowi Internetowemu w związku z Umową Sprzedaży jest Sprzedawca.

9.2.         Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Umów Sprzedaży lub innych postanowień Regulaminu oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

9.3.         Dane Klienta nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

9.4.         Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz realizacji innych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

9.5.         Dane przekazywane są dobrowolnie.

9.6.         Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, w szczególności ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW I USŁUGOBIORCÓW, NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

10.1.     Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, niebędących konsumentami.

10.2.     Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.     W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5.     W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7.     Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 500 PLN (słownie: pięćset złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.8.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.     Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

11.2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy - Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta.

11.4.     Regulamin został zredagowany w języku polskim i niemieckim. W razie sporów interpretacyjnych obowiązuje polska wersja językowa.

11.5.     W przypadku sporów, strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.